Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Notice: Undefined offset: 1 in /home/nanoserv/domains/nanocoder.pl/public_html/zse/index.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/nanoserv/domains/nanocoder.pl/public_html/zse/index.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/nanoserv/domains/nanocoder.pl/public_html/zse/index.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/nanoserv/domains/nanocoder.pl/public_html/zse/index.php on line 68
Przedmiotowy system oceniania

SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU
Pracownia sieciowych systemów operacyjnych


Aktywności ucznia podlegające ocenie

I. Wypowiedzi ustne i kartkówki:
 • wypowiedzi ustne, sprawdzające poprawność określania zagadnień stosowanych w obsłudze komputera, systemów operacyjnych, a w szczególności systemu Windows oraz Linux,
 • kartkówki sprawdzające wiedzę teoretyczną z wykonywanego ćwiczenia, przed jego rozpoczęciem.
 • II. Praca z komputerem:
 • wykonywanie poleceń i zadań nauczyciela z wykorzystaniem równorzędnej sieci komputerowej oraz klient-serwer,
 • testy i ćwiczenia wykonywane przy użyciu komputera.
 • III. Aktywność na zajęciach:
 • wykonywanie poleceń i ćwiczeń,
 • posługiwanie się materiałami pomocniczymi,
 • znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem.
 • IV. Prace pisemne:
 • zaliczenie określonej partii (serii) ćwiczeń,
 • wykonanie sprawozdania z realizacji ćwiczenia.

 • 1. Wymagania konieczne - na ocenę dopuszczającą
   Uczeń powinien:
  • znać podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień sieci klient-serwer
  • umieć rozróżnić sieciowe systemy operacyjne
  • umieć rozróżnić podstawowe protokoły sieciowe
  • umieć zainstalować wybrany serwerowy system operacyjny
  • umieć zabezpieczyć dostęp do systemu
  • umieć posługiwać się interpreterem poleceń oraz konsolą w stopniu podstawowym
  • znać podstawowe zagadnienia dotyczące usług katalogowych typu: Active Directory, eDirectory
  • znać podstawowe zagadnienia dotyczące połączeń sieciowych
  • umieć tworzyć podstawowe obiekty w usłudze katalogowej
  • umieć utworzyć własną konsolę MMC
  • znać podstawowe informacje dotyczące zarządzania dyskami
  • znać podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i obsługi komputera
  • znać podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
  • wykonać 90% ćwiczeń wykonywanych w danym semestrze nauki
  • posiadać uzupełniony zeszyt przedmiotowy

  2. Wymagania podstawowe - na ocenę dostateczną
   Uczeń powinien:
  • spełniać wymagania wymienione na ocenę dopuszczającą
  • umieć określić wymagania sprzętowe dla wybranego systemu operacyjnego stosowanego na serwerze
  • umieć swobodnie korzystać z interpretera poleceń oraz konsoli
  • umieć zainstalować dodatkowe role serwera w systemie Windows Server
  • umieć zainstalować podstawowe usługi sieciowe na serwerze
  • umieć zainstalować serwer plików Samba
  • znać zaawansowane zagadnienia dotyczące wybranej usługi katalogowej
  • umieć tworzyć zbiorowo obiekty w usłudze katalogowej
  • umieć tworzyć profile użytkowników
  • umieć wyjaśnić różnice między pracą w domenie, a pracą w grupie roboczej
  • umieć wykonać kopię zapasowych danych
  • mapować i udostępniać dyski sieciowe
  • umieć logować się do domeny oraz przyłączać nowe komputery do domeny
  • umieć konfigurować równorzędną sieć komputerową
  • umieć krótko omówić i rozróżniać poszczególne elementy komputera

  3. Wymagania rozszerzone - na ocenę dobrą
   Uczeń powinien:
  • spełniać wymagania wymienione na ocenę dostateczną
  • wyróżniać się samodzielnością i aktywnością na zajęciach
  • umieć odpowiednio zainstalować i skonfigurować składniki sieci
  • zarządzać serwerem za pomocą własnej konsoli MMC
  • umieć wykorzystywać narzędzie GPO
  • umieć swobodnie korzystać z zasobów i usług serwera
  • umieć tworzyć konta w domenie i odpowiednio nimi zarządzać
  • umieć odpowiednio archiwizować dane na serwerze
  • odpowiednio skonfigurować drukarkę do pracy w sieci równorzędnej oraz klient-serwer
  • umieć skonfigurować usługi sieciowe
  • umieć scharakteryzować elementy komputera
  • zlokalizować przyczyny wadliwego działania sieciowych systemów operacyjnych
  • umieć zmienić uprawnienia użytkowników i grup
  • umieć właściwie skonfigurować serwer plików Samba
  • umieć zabezpieczyć komputery przed niekontrolowanym przepływem informacji

  4. Wymagania dopełniające - na ocenę bardzo dobrą
   Uczeń powinien:
  • spełniać wymagania wymienione na ocenę dobrą
  • umieć bezproblemowo obsługiwać wybrane połączenia sieciowe
  • umieć biegle korzystać z zasobów i usług serwera pracującego z systemem Windows lub Linux
  • umieć sprawnie korzystać z narzędzi administracyjnych w sieci
  • umieć przywracać serwer i oraz utracone dane
  • umieć zanalizować publikacje elektroniczne dotyczące administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
  • umieć zmodernizować serwer i przekonfigurować serwer
  • umieć wydzielić i skonfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych
  • umieć zarządzać centralnie stacjami roboczymi
  • zabezpieczyć komputery przed utratą danych
  • opanować pełny zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania

  4. Wymagania nadobowiązkowe - na ocenę celującą
   Uczeń powinien:
  • spełniać wymagania wymienione na ocenę bardzo dobrą
  • rozwiązywać zadania i problemy wykraczające poza materiał nauczania
  • samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia
  • swobodnie zarządzać serwerem przy użyciu konsoli
  • posiadać wiedzę przekraczającą treści wymienione w programie nauczania
  Sposób oceny kartkówek, testów teoretycznych i sprawdzianów praktycznych:
   Tematy są podzielone na dwie części:
  • Część pierwsza - obejmuje wiadomości konieczne, podstawowe i rozszerzające
  • Część druga - obejmuje wiadomości konieczne, podstawowe i rozszerzające
  Procentowe wartości na poszczególne oceny:
  • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie tylko od 0% do 34% zadań z części pierwszej.
  • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 35% do 49% zadań z części pierwszej.
  • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 50% do 69% zadań z części pierwszej.
  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 70% do 89% zadań z części pierwszej.
  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 90% do 100% zadań z części pierwszej.
  • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 90% do 100% zadań z części pierwszej oraz poprawnie rozwiązał zadania z części drugiej.
  Zasady wystawiania oceny semestralnej:
  Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych oraz wyników zaliczeń i testów